Пчели: Избор за място за пчелин и организирането му

Filed Under: Животни on February 28, 2013

пчели

Изборът на подходящ район за отглеждане на пчели и подходящо място за създаване на пчелин е от изключително значение за успешната пчеларска дейност. Пчелинът се създава и разполага в центъра на район с достатъчно количество разнообразни диворастящи и културни медоносни растения, които осигуряват нектар и прашец от пролетта до есента, Поради това е необходимо да се направи предварително проуч-не на състава и количеството на медоносните растения на територия с радиус 2-3 км, на релефа на местноста /равнинен, хълмист, планински/ и наличието на водоизточници /водни басейни, реки, езера и др./.

Най-подходящи са местности с голям брой културни и диви растения, разнообразни ПО ботанически състав и осигуряващи продължителна и Непрекъсната паша през активния период от живота на пчелите. По отношение на релефа за предпочитане са планински и полупланински местности с пресечен терен /наличие на долини, дерета, оврази/. Разликата във височините, различните почвени условия, влагата и СЛЪНЧОВОТО греене води до различия в периодите на цъфтеж на едни и СЪЩИ растения, а оттам и осигуряване на по-продължителна паша. (под избора па местността се определя точното място за разположение на пчелина, което е в тясна връзка с неговата доходност.)

Мястото трябва:

• да е по възможност най-близо до основните медоносни растител
ни видове;

• да е просторно – па всеки кошер да са осигурени по 2 кв.м площ;

• да бъде запазено от ветрове, тъй като на ветровито място пчелите
не работят добре, растенията отделят по-малко нектар и прашец,
пчелните семейства се развиват по-слабо, вятърът пречи на обли-
гането на младите пчели, прави пчелите раздразнителни и често е
причина за налитането им в чужди кошери, ако липсват естествено защитени от вятъра места, се прави ветрозащитна стена от медоносни дървета и храсти;

• да има в близост до пчелините чиста течаща вода, но да е далече
от големи водни басейни (когато зад такива басейни цъфтят медо
носни растения, при ветровито време голяма част от връщащите се
от паша пчели падат във водата и умират);

• да не е близо да захарни заводи, сладкарски предприятия, винар
ски изби и др. – през периодите на безпашие пчелите се привличат
от миризмата, посещават тези места и в резултат на това масово
загиват;

• между пчелина и медоносните растения по права линия не трябва
да има други пчелини – връщащите се от паша пчели се задържат
в чуждите пчелини и понякога остават там, така че независимо от
богатата медоносна растителност не може да се очакват добри
резултати;

• здравословното състояние на пчелните семейства в района трябва
да е добро – при наличие на болни от заразни болести пчелни се
мейства /особено на масово заболели от американски гнилец/
избраното място трябва да отпадне;

• при избора на място за пчелин, в който ще се прилага биологично
пчеларство, се съблюдават и други допълнителни изисквания /вж.
раздел Биологично пчеларство/.

Теренът за разполагане на пчелните семейства трябва да се почисти и подравни и да се подготвят площадките за кошерите.

Кошерите се подреждат в редове, шахматно или групово.

При подреждането в редове те се поставят на 2-3 м един от друг с разстояние между редовете 3-4 м. Така се осигурява свободен достъп до тях и удобната работа при отвореното гнездо. Освен това траекториите на летеж на пчелите не се пресичат, избягват се налитанията, кражбите и разпространението на заболявания. За всеки кошер е необходима почистена и опесъчена площадка с размери 1×1.5 м. Кошерите се повдигат на 20-25 см от земята (на дървени или метални поставки, които трябва да имат лек наклон напред с цел да не задържат вода). Същевременно се избягва безпокоенето на пчелите от други насекоми или животни.

При шахматното подреждане входовете на кошерите са обърнати в една посока. При този начин се предотвратява объркването /налитане/ на летящите пчели.

При груповото подреждане кошерите се групират по 2-3, като входовете са обърнати на различни страни. Разстоянието между кошерите в групата е 1-2 м, а между групите – 10 м.

Независимо от начина на подреждането те винаги трябва да се огряват от слънцето, а след обяд да са в рядка сянка, т.е. входовете трябва да са ориентирани на югоизток или изток.

За по-добрата ориентация на младите неоплодени майки и пчелите трябва да бъдат боядисани в различни светли цветове /бял, жълт, светло-син/, които се различават от пчелите и предпазват кошера от прегряване. Не са подходящи червеният цвят (пчелите не го различават) и зеленият (слива се с околната растителност).
В пчелина е необходимо да има поилка. Тя се поставя на слънчево и тихо място, за да може пчелите да я посещават от ранна утрин.

Броят на пчелните семейства, които може да се поставят на един пчелин, зависи от количеството на пчелната паша, производственото направление на пчелина и др. фактори. За тази цел се изготвя медов баланс на района. Установено е, че при средно благоприятни условия, каквито са най-често условията у нас, максималният брой на пчелните семейства в един пчелин е около 40-50.

За по-добра организация на работата в пчелина е необходимо наличието на пчеларска постройка. Тя се използва за съхраняване на пчеларския инвентар, центрофугиране и съхранение на меда и на другите пчелни продукти, за подслон и почивка на пчеларя. На временните пчелини се използва неголяма преносима разглобяема постройка /барака/.

Наръчник по пчеларство

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Тотка Иванова

Вижте още: