Преминаване от конвенционално градинарство към биодинамично

Filed Under: Биоземеделие on May 12, 2016

био градина

Преминаването от конвенционално към биодинамично земеделие е възможно ако са изпълнени две основни условия:

1 .Необходимо е стопанинът добре да познава отглеждането на зеленчуци и да има известен опит, освен това общата земеделска култура и желанието да практикува биодинамично земеделие трябва да са налице.

2.Необходимо е стопанинът да разполага с достатъчно земя. Преминаването към биодинамично земеделие става бавно, това е тригодишен процес. Необходимо е да се знае, че в първите години от прехода стопани на няма да има почти никакви доходи от земята определена за биодинамично земеделие. Така че, ако няма странични приходи, той би трябвало да прецени каква част от нивите.може да отдели за първоначален преход към биодинамично земеделие.

Трябва да се знае, че стопанисването по биодинамичен начин само на зеленчукова градина е доста трудно ,тъй като градината по принцип е част от биодинамичната ферма. А в биодинамичната ферма всичко е вза имно свързано в затворен цикъл. Следователно добре е предварително да се изяснят някои проблеми.

1.Осигуряване на необходимия оборски тор за приготвяне на компост. Ако стопанинът не отглежда собст вени крави, би могъл да отдели няколко ниви за засяване с люцерна, грах, тревна смеска и др. Получения фураж да замени за оборски тор.

2.Добре е стопанинът да разреши на съседи, които отглеждат пчели да поставят кошерите си в неговите ниви или близо до тях. Това е свързано с опрашването на зеленчуците.

3.Внимателно да се следи дали съседите употребяват изкуствени торове, пестициди и други химикали. Да се наблюдава посоката на вятъра и наклона на терена, дали при порой дъждът не се стича в биодинамич ния участък. Ако се налага, да се издигнат прегради – живи плетове, насипи и други за да не се допусне за мърсяване на земята.

Опростена тригодишна схема за преминаване от конвенционално към биодинамично земеделие.

І-ва година:

1 .Задължителен анализ на почвата:
– съдържание на хумус
– pH – реакцията на почвата
– съдържание на фосфор, калий и магнезий
2.Отглеждане на люцерна през цялата година.
3.Приготвяне на компостен куп:
– събиране на материали
– следене на процесите в компоста
– добавяне на готови биодинамични препарати и вариниково брашно.
– покриване на компоста
4.Засаждане на жив плет около нивите /или японска черница, златен дъжд, форзиция – храсти които бързо се развиват и дават голяма маса/.
5.Следене на Лунните ритми.
6.Набавяне на кравешки рога, силициев прах и Полски хвощ.

ІІ-ра година:
1 .Грижи за миналогодишния компост и оформяне на пресен компостен куп.
2.Оценка на резултатите от анализа на почвата и корекция на почвения състав с цел осигуряване на здра во-словен баланс.
3.Засяване с люцерна като първа култура. Прибиране на люцерната. Засяване на подходяща тревна смеска Обръщане на тревата, зелено торене. Засяване на фий. Овършаване, заораване и покриване на нивите.
4.Следене на космическите ритми.
5.Приготвяне на препарати 500, 501 и 508.
6.Грижа за живите плетове, пчелите и птиците. Засаждане на плодни дръвчета в ъглите на градината и пос тавяне на къщички за птици по тях.

ІІІ-та година:
1.Внасяне на угнил компост в почвата по време на дълбоката оран. Оформяне на нов пресен компостен куп и грижи за миналогодишния.
2. Третиране с препарати 500, 501 и 508.
3.Засяване с люцерна като първа култура. Прибиране на люцерната. Засяване на подходяща тревна смеска Обръщане на тревата – зелено торене. Засяване на фий. Овършаване, заораване и покриване на нивите.
4.Следене и съобразяване с космическите ритми.
5.Грижи за живите плетове, плодните дръвчета, пчелите и птиците.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ

З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: