Биодинамична практика и ферма

Filed Under: Биоземеделие on March 23, 2012

био ферма

Биодинамична практика.

Съпоставяйки биодинамичното земеделие с два други метода на работа, добре познати в България, би мог ло да се придобие по-ясна представа за същността му.

Условно наречения „конвенционален”, интензивен метод включва начините на работа в бившите ТКЗС-та
.„Органичния” метод е този. който най-често се прилага в малките лични стопанства.
При конвенционалния начин на работа основната цел е получаването на високи добиви чрез интензивна употреба на различни химикали за торене и растителна защита. Най-често тези стопанства са специализи рани в конкретно производство. В свинекомплексите, големите кравеферми и т.н. животните се изхранват предимно с фуражи и както се каза „те се раждат, живеят и умират” на цимента – никога не ги извеждат на свежа паша.
Органичният метод е много удачен за личното стопанство, той позволява на селянина да получава различ ни продукти и в голяма степен да се самозадоволява. Земята се подсилва само с прегоряла оборска тор, в редки случай се поставят минимални количества азотни торове през ранна пролет, добитъкът се извежда на паша и фуражни смески се дават само през зимата. Интензивно се употребяват химикали само за расти телна защита и против вредители.

В сравнение с горните два типа земеделие, биодинамичното е най-чисто, употребата на изкуствени торове
и препарати, дори и в минимални количества, е изключена. Грижите са насочени не само към получаване на качествена продукция, но и към подобряване плодородието на почвата, повишаване нейната жизнено ст. Стопаните се отнасят към своя добитък с обич и загриженост, изхранването е изцяло на натурална ос нова.

Биодинамичните стопани гледат на Земята като на жив организъм, и в частност на своето стопанст во като на самостоятелен индивид. Връзката с космоса с елемент, който напълно липсва при първите два вида земеделие, докато в биодинамичното земеделие тя играе важна роля. Екологичният ефект от прилага нето на този метод се изразява в максимално запазване на естествения баланс в растителния и животински свят.

Биодинамична ферма.

Биодинамичното земеделие се базира на два основни принципа:

1 .Принципът на разнообразието, като противоположност на „специализираното” селско стопанство.

2.Принципът на децентрализацията. Основна и неразчленима единица е автономната ферма. Не съществу ва централизирано управление на отделните ферми. Всяко стопанство е една самостоятелна жива индиви дуалност, която сама търси и избира собствен път.

Ако погледнем фермата отстрани, ще видим, че тя включва разнородни на пръв поглед части: гори, паси ща, ниви с различни житни култури и зеленчуци, крави, овце, птици, пчели, отглеждат се билки за пригот вяне на торове и препарати. Цялото стопанство, заедно с хората работещи в него, представлява жив орга низъм. Няма две еднакви ферми, както няма и две еднакви живи същества. „Едно напълно здраво стопанс тво, би трябвало само да произвежда всичко, което му е необходимо. Всички торове, билки или каквото и да е внесено отвън, трябва да се възприема като лекарство за една болна ферма.” – това е идеалът, който Щайнер дава за биодинамичното стопанство. Изключително важно е човекът, който ръководи стопанство то да умее да балансира разнородните дейности. За установяване на необходимата хармония, добре е да се работи с желание и любов. Не бива да се забравя, че растенията и животните чувстват отношението на хо рата към тях и реагират по съответен начин.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ

З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още: