Кратка история на биодинамичното земеделие

Filed Under: Биоземеделие on March 4, 2011

Производителите на селскостопанска продукция в Западна Европа се сблъскали с голям проблем в края на миналия век, когато населението нараснало значително и възникнала необходимост от производство на по вече храна. Плодородието обаче намалявало. Почвата сякаш била изтощена и някои фермери дори не можели да преживяват обработвайки собствената си земя. В Германия, Полша, Англия, Ирландия.Швеция и Холандия голям брой земеделски фамилии емигрирали в Съединените Американски Щати.
Проблемът за повишаване плодородието на земята занимавал различни групи учени, но специално хими ците отбелязали значителен напредък. В тази връзка Юстус Ван Либих (1803-1873) е известен като “баща та на земеделската химия”. Той изучава растенията с цел да открие какви субстанции са необходими за тяхното развитие, какви вещества те извличат от почвата и как ги абсорбират. Познанията, натрупани по онова време се учат и днес в Селскостопанските Университети. Фосфора и калия се разглеждат като мно го важни субстанции, а азотът като помощник на растенията за тяхното развитие. Тези изводи водят до
значителен внос на гуано (guano) от Перу и селитра от Чили, като източници на азот. Добивите се повиша ват, но прилагането на тези мерки е ограничено от голямото разстояние на доставяне и от сравнително ви соката цена.
Фермерите започват да употребяват оборски тор от собствените си стопанства и това са първите алтерна тиви на торенето с химикали. По-късно Първата Световна война срива селското стопанство на Европа и следвоенния период донася големи промени на земеделската сцена. Успешно се въвежда химизацията на стопанството успоредно с използването на първите земеделски машини. Част от военните технологии за производство на различни експлозиви се трансформира в производство на селскостопански химикали. Производствата на отровни газове се използват като база за създаване на методи за борба с насекомите. Прототип на първите трактори са танковете.

Биологични земеделски движения.
Въпреки общото успешно развитие на следвоенното стопанство на Европа, има отделни фермери, които отбелязват значително понижаване качествата на семената и млякото. Те не посочват като пряка причина за това химизацията, но започват по-задълбочено да изследват продукцията. В Германия и в някои други държави биологичните методи на работа успяват да се утвърдят и да се развият относително самостояте лно.
По това време в Индия сър Алберт Хауърд (1873-1947) провежда редица изследвания върху болестите по житните растения отглеждани в големите британски плантации. Той открива, че има връзка между заболе ваемостта на растенията и методите по които се приготвя компоста с който се наторяват. На базата на сво ите открития той развива система за компостиране, която намира широко приложение в колониалните страни.
Лейди Ева Балфор (1898-1990) живяла в Англия по това време смята, че единствения правилен начин за работа в фермата е цикличния сеитбооборот на земеделските култури. Тя експериментира дълги години своя метод в стопанството си в Суфолк, без да употребява химически торове, приспособявайки се към сис темата за компостиране на сър Алберт Хауърд.
Лейди Балфор публикува в списание „Живата земя” много материали свързани с нейния опит. Така тя да ва импулса за основаването на „Почвената Асоциация” на Великобритания, която днес играе важна роля в Международното движение за Органично земеделие. След Втората Световна война Лейди Балфор издава списанието „Майка Земя”, изцяло посветено на алтернативното земеделие.
Идеите на сър Хауърд и Лейди Балфор вдъхновяват много хора по целия свят. Доразвиват ги в разнообраз ни земеделски системи – биологично, органично или екологично земеделие. След 1950г се наблюдава офо рмяне на специфични национални черти в тези съвременни форми на селско стопанство. Например, мето да Рус-Мюлер или биоорганичния метод, при който продуктите се окачествяват със специалната марка „Биоланд”, се прилага в Швеция и Германия. Във Франция действа една огромна организация „Натюрпро грес”. В последните 20 години се създава единно кооперативно движение обединяващо организациите на отделните държави. И през 1972 г. се сформира Международна Федерация за Органично Селскостопанско Движение (IFOAM) с контакти по целия свят. Всички страни с по-малък интерес към биологичното земе делие могат да станат членове на IFOAM и да получават нужните им знания, както и технически състав в процеса на работа, Биодинамичното движение, запазвайки своите специфични идеи и характерни особено сти, е активен участник в тази „чадърна” международна организация.

Рудолф Щайнер и Земеделския курс.
Рудолф Щайнер (1861-1925) е израснал в живописна австрийска провинция. Още като дете той е имал сил на и жива връзка с природата и по-късно е изучавал „Науки” във Виена. Той прави задълбочени изследва ния на Гьотевите Научни съчинения и активно помага при тяхното редактиране в ново издание, включва що и архивите на Гьоте във Ваймар.
Щайнер разбира, че науката не може да даде пълна картина това, какво всъщност се случва във физичес кия и невидимия свят. Още като момче- той знае от собствените си опитности, че зад физическия свят има
друга, реалност която не може да бъде „видяна” и „чута” с физическите очи и уши. Той установява конта кт с Духовни същества, които лежат „скрити” зад физическия свят. Тези свои опитности Щайнер споделя само с няколко човека.
Двадесетгодишен, Щайнер установява, че методите на модерната наука могат да разкрият само същността на мъртвата природа, тъй като не гледат на духовния аспект, като на реалност.
Щайнер открива в Гьотевите естествено-научни съчинения „моста”, живата връзка между физическата природа и Духа. Той постепенно оформя собствените си схващания за света като цяло в Духовна Наука,
която нарича Антропософия. От Антропософията възникват много нови идеи и импулси в различни облас ти на живота. Тя съдържа също така практически инициативи. Хора от най-различни области се обръщали към Щайнер за вдъхновение и нови идеи. Група фермери и едри земевладелци помолили Щайнер да им разкрие нови насоки за перспективно, здравословно земеделие. През юни 1924 г, Щайнер изнася серия от лекции пред около стотина фермера,в гр.Кобервиц, разположен близо до Бреслау. По това време Брес лау е в източната част на Германия, а днес в пределите на Полша носи името Вроцлав.
Курсът в Кобервиц е организиран за земеделци и фермери, които са членове на Антропософското общест во. В този цикъл от 8 лекции, Щайнер излага своите духовни и научни възгледи относно връзката между природата и земеделието, а също така и относно важната роля на селското стопанство за бъдещето на Човечеството. Тези лекции са известни като „Земеделски курс”, и те дават базата върху която е създадено биодинамичното земеделие. Те са преведени и публикувани под името „Земеделие” в десетки страни по света. В лекциите на Щайнер, духовните и научни идеи оформят един цялостен практически метод за орга низиране и работа във фермата. Този метод е реализиран от така наречения Експериментален кръг /Versu chsring/, група от фермери, които прилагат идеите на Щайнер и ги доразвиват. Експерименталната група е спонсорирана от Научната секция към Гьотеанума. По-късно Щайнер основава Изследователски институт в Дорнах, Швейцария.
Земеделските виждания на Щайнер са приложени на практика в няколко европейски държави преди 1925 г, когато той умира. Доклад от 1928 г. показва, че по това време има 66 ферми работещи по биодинамичен начин, а Експерименталния кръг включва 148 човека. Сформира се група от фермери, занимаващи се с ре дица практически въпроси като приготвянето и употребата на препарати. Тази група предоставя нужната информация на други стопанства, желаещи да практикуват биодинамично земеделие.
Един от изследователите в Дорнах е Еренфрут Пфайфър (Ehrenfried Pfeiffer), биохимик и близък на Щай нер. В 1926 г се създава първата биодинамична ферма в Ловерендале, Холандия и Пфайфър е неин ръково дител. Той успешно разпределя своето време между работата си в Ловерендале и изследователската си ра бота в Дорнах. През 1940 г. Пфйафър заминава за САЩ и въвежда биодинамиката там. Той създава изсле дователска лаборатория в Ню Йорк, която и днес с подпомагана от Фондация „Пфайфър”. Пфайфър създа ва първата система за преработка на отпадъци в Калифорния и така употребява част от тях за компост. Ка то съветник към Американският Департамент по земеделието, той успешно работи за утвърждава не и раз ширяване на алтернативното фермерство в САЩ. Пфайфър е автор на няколко книги по биодинамично земеделие.

Търсене на качество.
От качеството на продукцията се интересували не само фермерите, но и голяма част от консуматорите. Ви сокото качество на биодинамичната продукция е причина да се използва този метод на работа в повечето биодинамични стопанства.
В началото на века фермерите отбелязват сериозни проблеми свързани със здравето на техния добитък и влошаване качеството на произвежданата от тях храна. През този период консуматорите започват да про явяват интерес към начина по който продукцията се произвежда. Оформят се различни движения в област та на здравословното хранене – които се появяват върху продуктите от тогава насам до наши дни. Често и днес могат да се видят обяви във Западно-европейските регионални вестници, за организирани посещения в биодинамични ферми. Така всеки би могъл сам да се увери в методите по които се работи във фермите и всички са добре дошли в тези „отворени” за посещение дни.

Новият старт.
След края на Втората Световна война не остава почти нищо от структурите, свързани с биодинамичното земеделие. Голяма част от Германия е опустошена, а източната й част, в която биодинамичното земеделие
е било най-добре развито, става част от Полша. Само малки биодинамични центрове са съхранени в запад на Германия, Холандия, скандинавските държави и Англия.
През 1946г с преосновано Forschungsring für biologich-dynamische Wirschaftsweise.
Списанието „Lebendige Erde” отново започва да се издава, макар и в малък тираж.
През 1954г е преоснована „Деметър” Организацията.
В отделните държави намират място и много нови инициативи. Сформират се отново различни Асоциа ции свързани с биодинамичното земеделие, възстановяват се международните контакти между тях. В Хо ландия, например се възражда Биодинамичната организация, основана 1937г. Преди войната в нея са чле нували предимно консуматори и симпатизанти на биодинамичната продукция и по-малко фермери. В следвоенния период броя на членовете-производители значително се увеличава. Но следвоенните години са „гладни години” и са нужни големи количества храна. Качеството на храната в този период не е от пър
востепенно значение. В селското стопанство,навлизат нови модерни технологии за ускорено получаване на високи добиви. Това значително стеснява границите, в които биодинаминото земеделие се прилага.

Международно движение.
Началото на биодинамичното движение във Великобритания е поставено в 1928г. Тогава D.N.Dunlop, кой то лично познава Щайнер от неговите гостувания в Англия, организира среща на която кани различни екс перти да изнасят лекции за различните практически начинания, които Антропософията вдъхновява.
На тази среща Carl Mirbt /преименувал се по-късно на Mier/ идва като представител на Count Keserlingk да говори за биодинамиката.
Cari Mier започва работа съвместно с Госпожа Marna Pease по въвеждането на биодинамиката. Те органи зират градината в Вгау, Berksire много земеделци я посещават за да почерпят опит. Госпожа Pease става лидер на Антропософска Земеделска Асоциация и през 1936г е сменена от David Clement. Той заедно с съпругата си работят в Bloome Fart в Clent.
Първата напълно биодинамична ферма в Обединеното Кралство – Sieight Farm, е организирана в Huby бли зо до Лийдс през 1929г.
През 1939г д-р Йожен и Лили Колиско се установяват в Глостършир и продължават научната си работа,ко ято са за почнали като помощници на Щайнер.
Лейди McKinnon основава през 1935г отделна Биодинамична Асоциация. През l944r David Clement:успява да обедини двете асоциации под името Био-динамична Земеделска Асоциация, на която е президент до 1989г. Днес Асоциацията се помещава в Sunfilds Children s Ноте,Сlеnt,Уест Мидландс. Тя включва около 600 члена, повечето домашни градинари. Сформирани са местни групи, които периодически се събират за да обменят информация, да приготвят заедно препаратите си или за общи практически занятия. Асоциа цията издава два пъти годишно списанието „Star and Furrow”.
Господин Henry Hagens от Принстън, Ню Джърси първи в САЩ приготвя и използва биодинамични пре парати през 1925г. Няколко години след това Шарлот Паркър купува ферма близо до Spring Valley.Hю Йорк с намерение да отглежда зеленчуци за ресторант в Ню Йорк Сити. Под въздействието на две свои приятелки, практикували биодинамика в Германия, тя трансформира метода на работа в фермата.
През 1933г се провежда Първата Антропософска Конференция в САЩ. Биодинамичната Асоциация за фермерство и градинарство е основана в 1938г. Организира се издаването на вестник, провеждат се регио нални срещи и се оформят биодинамични центрове, в които фермерите могат да получат информация,пра ктически съвети и готови препарати. Запазената марка „Деметра” е регистрирана чак през 1943г.
По препоръки на Пфайфър Асоциацията се настанява в Kimberton Farm, Пенсилвания. През 1944г.Управ лението й се прехвърля в ehester, Ню Йорк. След смъртта на Пфайфър през 1961 г. Асоциацията се връща в Kimberton Farm.Пенсилвания, където се помещава и до днес. Списанието „Биодинамикс” се публикува периодично от 1940 г насам.
В Канада има две Биодинамични асоциации – Обществото за Биодинамично фермерство и градинарство в Онтарио и Биодинамичното Земеделско Общество на Британска Колумбия във Ванкувър. Биодинамика се
практикува в Канада от 1950 г. Двете асоциации са създадени през 1973 г и са активни в организирането на срещи, конференции, подпомагат изследователската работа и разпространението на литература. Те из дават списанието „The Stirring Stick”.
Биодинамичната Земеделска Асоциация на Австралия е основана в средата на петдесетте години от Алекс
Подолински, който с личния си опит и конкретни инструкции въвежда биодинамиката. Запазената марка „Деметра” е регистрирана в Австралия през 1967 г. От 1981 г Биодинамик Маркетинг Къмпани е официа лен дистрибутор на биодинамична продукция на едро и на дребно за цяла Австралия, също и за износ. В Нова Зеландия първата организирана употреба на биодинмични препарати датира от тридесетте години Малка работна група била сформирана още през 1939г, но настоящата Биодинамична асоциация на Нова Зеландия е основана през 1945г. В момента тя има над хиляда члена. Асоциацията организира приготвяне то на препаратите по много начини, и това е причината да бъдат наблюдавани различни ефекти във фер мите. Господин Peter Proctor, експерт по приготвяне на биодинамични препарати, следи и регулира прило жението на препаратите в отделните стопанства. Той казва, че основните характеристики на живата биоди намична почва: дълбочината на корените на тревата, структурата на почвата, броя на червеите и т.н. значи телно се подобряват след осемнадесет месечно компостиране и при лагане на биодинамичните методи на работа.
Много голяма част от Новозеландските пасища са биодинамични ферми. Общия брой на биодинамичните ферми е над 300, но само 50 от тях произвеждат продукти с качество „Деметра”. Биодинамика се практику ва в Южна Африка от 1937 г, когато Karl Adler емигрира там. Настоящата Биодинамична Асоциация на Южна Африка е регистрирана през 1984г и нейната дейност е концентрирана предимно около Йоханесбург и Кейп Таун.
Въпреки, че има известни различия в прилагането на био»динамичните методи на работа между отделни те страни, в Европа се установява трайна зависимост между търсенето на биодинамична продукция и броя на стопанствата.
В Германия и Швейцария някои биодинамични ферми имат своя местна постоянна клиентела, и те често продават продуктите си в магазини до фермата.
Във Франция продуктите се продават и в големите супер-маркети – на щанда за органична продукция. Но вите тенденции в търговията с биодинамична продукция са в откриването на специализирани натурални магазини, където клиента може да получи информация за произхода на всяка конкретна стока. Биодинами ката е много добре развита и в Скандинавските страни, най-вече в Швеция, където има 147 биодинамични стопанства, Норвегия – 39 и Дания с 65 ферми. Района на Даларна. Западна Швеция е известен с прекрас но организираните си кооперативи, работещи по биодинамичен или органичен метод. Шведския парламе нт дава тригодишен безлихвен заем за трансформирането на конвенционално работещите ферми в органи чни или биодинамични.
В Източна Европа биодинамичните инициативи не бяха възможни преди 1989г. Сега там има групи, които започват да прилагат тези методи – в Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Унгария, Естония, Русия и др. В Средиземноморския район има голямо разнообразие в развитието на биодинамичното земеделие. Интере сът в самите държави към биодинамичната продукция не е голям, поради високата й цена, така че по-голя ма част от продукцията е за износ. В Италия, на остров Сицилия е разположена биодинамичната ферма „Саламита”. Тя е известна по цял свят със своите превъзходни цитрусови плодове. Организации „Деме тър” има също и в Испания и Португалия.
В някои части на света, където биодинамичното движение не е организирано в асоциации, то често върви заедно с валфдорската училищна дейност или с домовете за умствено изостанали хора. В развиващите се страни организирането на биодинамични ферми е трудно. Клиентите в тези държави често не отделят нуж ното внимание на качеството на храната, а главно на това да имат достатъчно храна. В повечето Африкан ски страни няма организирани биодинамични движения. Но в Кения например, бе направен много успе шен експеримент чрез правителствен проект за развитие на селското стопанство. Масово бе въведено при готвянето на компост и торенето с него. Днес много ферми в тази държава са органични.
В Мексико са създадени биодинамични плантации от кафе. Големи количества от кафето със знак за каче ство „Деметра” се изнасят за Европа.

Изследвания.
Съществува тясна връзка между работата в биодинамичните ферми от една страна и научно-изследовател ската работа от друга страна. Фермерите от Експерименталния кръг и научната работа в Дорнах вървят ръ ка за ръка още в самото начало. Днес, в държавите, където условията позволяват това, практиката и на уката са отново тясно свързани. Изследвания върху качествата на биодинамичната продукция, върху пре паратите и т.н. се извършват в няколко района в Германия, Швеция, Холандия, Дания, Обединеното Крал ство, Бразилия и САЩ. Сформирани са малки изследователски институти, подпомагани от фондации и без финансиране от правителствата на съответните страни, освен в Германия и Швеция. Проучват се как то чието физическите характери етики на растенията и животните, така и развитието им като цяло – тяхна та жизненост, устойчивост. Чрез хроматографския метод се получава пълна картина за качеството на про дукта – хармонично оформените ясни форми на пробата показват доброто качество на продукта. При пови шено съдържание на нитрати или други изкуствени химикали – зеленчуците например, дават мътни разми ти фигури /виж глава II/. Друг много важен момент в изследванията е въпросът как биодинамичната храна влияе на Човека. Жизнените сили, които се внасят чрез нея са от значение при лечението на различни бо лести. Между повечето умствено изостанали хората и земята има едно невидимо привличане – земеделс ката работа често има лечебно въздействие върху тях.
Много проучвания се извършват във връзка с намирането .на нови алтернативни методи за борба с вреди телите,също начини за съхранение на биодинамични семена за посев без да се използват химикали и т. н. Влиянието на Космоса върху всички стопански дейности във фермата е обект на многогодишни изследва ния на госпожа Мария Тун. Тя публикува всяка година Биодинамичен календар от който стопаните полу чават ценна информация.

Образование.
В движение като биодинамичното, чиято отправна гледна точка не е материалистична, обучението по био динамика с трудно да се вмести в Селскостопанските Университети. И тъй като Биодинамиката с жив

предмет, важно е да се провеждат дискусии по време на лекционните курсове, така както и практически за нятия. Този въпрос е решен по различен начин в отделните страни.
В Германия се провежда едногодишен теоретичен курс на обучение в стопанството Дотелфертснхоф, бли зо до Франкфурт на Майн. Към Природонаучната Секция в Гьотеанума, Дорнах, Швейцария се организи рат курсове за по няколко месеца всяка година.
В Швеция се провежда двугодишен курс за фермери от скандинавските страни. От 6-7 години биодинами чни курсове се провеждат и в Франция.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ

З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още:

Коментари (1)

 

  1. […] държавата всички тия явления настъпват само когато в земеделието е вложен вече значителен труд, когато то е поставено […]

Коментирай

You must be logged in to post a comment.