Биодинамични препарати

Filed Under: Биоземеделие, Биопродукти on March 25, 2011

Най-често биодинамичните препарати представляват смеси за наторяване, приготвени от различни билки
в съприкосновение с определен животински орган. Всяка от биодинамичните смески се намира под пряко влияние на дадена планета. Биодинамичните препарати привличат етерните,съзидателни сили към себе си и след това ги предават на компоста, почвата и растенията. За общо подсилване на почвата и насаждения та се използват основно три препарата – 500, 501 и 508.
500 – тор в рог от крава.
501 – кварц в рог от крава.
508 – полски хвощ.
Приготвят се допълнителни препарати, които се добавят по определена схема към компоста. Те се прила гат за по-ефективното му разлагане.
502 – бял равнец в пикочен мехур на елен.
503 – лайка в черва от крава.
504 – коприва.
505 – дъбова кора в череп от крава.
506 – глухарче в було от крава.
507 – сок от валериан.

ПРИГОТВЯНЕ НА БИОДИНАМИЧНИ ПРЕПАРАТИ.
Биодинамичен препарат 500.

През есента се напълват сухи рога от крава с прясна кравешка тор и се заравят в земята. Така те престоя ват чак до пролетта. През зимата съдържанието на рогата се разлага и се превръща в хумус.
По принцип рогът от крава има способността да „задържа”, в себе си жизнените сили, които са били актив ни през лятото. Той събира и съхранява за дълго тези енергии.
Под въздействието от една страна на съхранените в рогът летни космическите сили, и от друга страна на активните земни процеси през зимата, съдържанието на рогът се променя, облагородява се и се превръща в колоидна маса с приятен мирис. На пролет рогата се изкопават, съдържанието им се разтваря в дъждов на вода и се разпръсква най-малко два пъти годишно върху младите растения.
Защо рогът се зарива в земята през зимата? Според Рудолф Щайнер кравешката тор е най-ценна за наторя ване. Кравата е животно почитано от векове. Тя има уникална по устройство храносмилателна система.
Кравата е преживно животно с превъзходен метаболизъм, тя усвоява напълно приетата храна. Рогата й имат особена роля в храносмилателната дейност. В тяхната структура се отразяват всички процеси, които се извършват в тялото на животното. Ако човек се вгледа в очите на крава, която лежи на полето и прежи вя, ще види колко доволно е животното, че има рога на главата си. Рогата са връзката му с Космоса, а ко питата със Земята. Дори и отрязани от главата, рогата на кравата продължават да задържат усвоената в тях енергия.
Макар да изглежда, че земята спи през зимата, вътрешността й е много активна и жизнена, сякаш се подго твя за новия живот напролет. Истинският дълбок сън на Земята е през лятото, тогава активна е само нейна та повърхност – там където живеем ние. Този факт с много важен за приготвянето на биодинамичните пре парати.
Препарат 500 се приготвя като съдържанието на рога, престоял в земята, се изсипва в дървена каца пълна с топла вода и се разбърква ритмично един час. Четиридесет и пет грама от препарата се разтварят в 13,5 литра вода и с тях може да се третира площ от 10 декара. Първоначално движенията за разбъркване на препарат 500 са в посока на часовниковата стрелка, докато водата се завихри напълно и тогава се премина ва в обратната на часовниковата стрелка посока и т.н. посоката постоянно се сменя в продължение на един час. Някои фермери завихрят водата във формата на осморка, а не в кръг. Най-добре е когато успее те да промените посоката три пъти за една минута. С промяната на посоката във водата се създават флуи ди и от тях се оформя ново завихряне, като по този начин водата става активна за развитието на растения та. Активността на водата се повишава със създаването на флуиди. А завихрянето е такова движение, на което може да се гледа като на разширяване и свиване на водата и абсорбиране на активния кислород в нея. Този факт допринася водата да бъде проникната от жизнените сили на препарат 500, и да се динами зира. Сега всяка капка носи в себе си този живот /виж сх.3/. Описаните по-горе процеси са разгледани подробно в земеделския курс на Рудолф Щайнер.
Препарат 500 се разпръсква над земята незабавно след разбъркването, на големи капки – чрез дъждуване. Всяка капка излъчва силата си чрез почвата. Разбитият препарат трябва да се приложи най-късно до един час, в противен случай той губи биодинамичния си ефект. В градината с ефикасно препарат 500 да се раз пръсква с четка за нанасяне на мазилка или обикновена метла. Метлата се потапя в кофа напълнена с пре парата и после рязко се изнася напред с тръскане – нещо като бекхенд в тениса. Капките имат големина приблизително на дъждовните при обилен валеж. С едно движение е възможно да се посипят около 12 метра.

Сх.3.Приготвяне на препарат 500.

Водата с която се приготвя 500 трябва да бъде колкото е възможно по-чиста. Дъждовната вода е най-до бра и може да се събира от покрива по улуците в бидон. Чистата вода от поточетата и планинските реки чки е подходяща при условие, че няма опасност от селскостопанско замърсяване от фермите разположени преди нашата по течението на реката. Тази вода трябва да престои на слънце няколко дни. Да се избягва вода, която е хлорирана или е от по-стар водопровод. Важно е да се запомни че, препарат 500 е деликат но живо съединение и трябва да се смесва с най-добрата възможнва вода. Водата трябва да е затопле на до около 30-35″С. Топлината е един от основните елементи на растежа, а затоплената вода повишава своята възприемчивост към жизнените сили. Водата трябва да се загрява на слънце, на дървен огън или чрез употребата на газови печки, но в никакъв случай чрез загряване с електричество, което умъртвява во дата.

Биодинамичен препарат 501.
Този препарат се приготвя от кварцов кристал /S102/ и рог от крава. Кристалът се счуква на фина прах. То ва е дълъг процес. Първо с тежък чук кристала се разбива на парченца, достатъчно малки за да се раздро бят с хаванче. След това грубата прах се стрива между две парчета стъкло докато стане фина като талк. След леко овлажняване прахта се поставя в рог от крава и се заравя в земята през пролетта или лятото.
За да се приготви добър препарат 501, необходимо е да се осигурят качествени кристали, добре оформени и чисти, които да позволяват пряк достъп на светлина. Чистият кристал предизвиква разлагане на светли ната по същия начин както призмата. Преди много години тези кристали са се формирали под чистата све тлина. В своите духовни проучвания Рудолф Щайнер казва, че преди да се втвърдят много от настоящите скали са били течни или пластични, а кварцът е имал консистенция на пчелен восък. В това състояние е било възможно да се формира под въздействието на чистите слънчеви лъчи и Космоса и да приеме типич ната форма на светлината – хексагон със шест страни, всяка от които триъгълна.

Сх.4. Форма на планински кристал.
Формирането на кристала е станало така, както израстването на растенията става днес: един голям крис тал, заобиколен от по-малки в основата си, с една разлика само – растението расте отвътре-навън, а криста лът отвън-навътре. Процесът е протекъл преди милиони години, когато Земята е била много по-жизнена и това, което сега виждаме като кристал е израз на един етап от живота, през който нашата планета е преми нала. По време на енергизирането в рога се активират отново тези сили на светлината, действали и при фо рмирането на кристала.
Динамизирането на препарат 501 става по същия начин както при препарат 500. Той също се разбърква в продължение на един час, като се смесва 1 грам от препарат 501 с 13,5 литра вода за 10 декара площ. Пръс ка се рано сутрин, когато слънчевите лъчи падат косо. Разпръсква се пулверизирано, като мъгла, за да се разнесе бързо във въздуха и слънчевата светлина да огрее веднага растенията през пелената от ситни пръс ки. Леката мъгла, която се образува трябва бавно да полегне върху растенията. Тази енергия от кристала –сега трансформирана в разбита течност, може да абсорбира по най-подходящ начин слънчевите лъчи. То ва не е просто пръскане на насажденията, в случая имаме обливане на цялото растение, при което силата на светлината действа на малки порции.
За разпръскване в градината можем да използваме обикновена пръскачка, която се носи на гръб. Необхо димо е обаче да сменим дюзата така, че да пулверизира препарата. Като правило препарат 501 се пръска в началото на жизнения цикъл на растенията в етапа, когато израсне 4-то листо. Разпръскването в по-късен етап може да доведе до ускоряване процеса на узряване. Например, градинската трева трябва да се поръси ,когато с достигнала височина от 10 см. Тогава се стимулира качеството и количеството при растежа. Ако се изчака тревата да достигне 20 см, да речем един месец по-късно, има опасност от предварително узря ване.
Препарат 501 се разпръсква обикновено рано сутрин през пролетта, в началото на лятото и понякога есен та, ако процесите на растежа изискват това.

Важно е пръскането да става сутрин, за да се използва издигането на соковете в растението. Те трябва да пренесат със себе си влиянието на препарата. При 501 важно е да бъдат поръсени листата на растенията, за разлика от препарат 500, при който разтворът трябва да влезе в съприкосновение със почвата и да се абсорбира от подземната част на растенията.
Колкото повече настъпва лятото, толкова по-рано трябва да се пръска с препарат 501. Например, в начало то на април можете да започнете третирането в 8 ч сутринта и да завършите в единадесет, но в края на май – началото на юни, когато денят е по-дълъг. трябва обезателно да започнете в седем часа и да свърши те в девет. Тогава разбира се, ще се наложи да започнете разбъркването в шест часа сутринта. Необходи мо е тези условия да се спазват стриктно, особено на места с висок интензитет на слънчевата светлина,как то е в България.
Поради стимулиращия ефект на светлината, препоръчва се препарат 501 да не се използва в сухи периоди и също да не се прилага повече от един път, тъй като прекаленото използване може да предизвика допъл нително изсушаване.
Препаратите 500 и 501 са живи субстанции и денят, в който третираме с тях растенията, е необходимо да бъде специално подбран, тъй като положението на Луната спрямо зодиакалните съзвездия влияе пряко въ рху ефекта, който препаратът оказва на растенията.
Семената отглеждани по биодинамичен метод дават реколта, която е осезателно по-доброкачествена от ре колтата отглеждана с конвенционални методи. Рудолф Щайнер казва, че тазгодишното растение израства под влиянието на силите на миналогодишното слънце до момента в който започне да цъфти. След това то се развива под въздействието на преките слънчеви лъчи. Това има смисъл, когато се разбере стимулира щия ефект на 501 върху зърното /виж сх.5/.

Сх. 5.Приготвяне на препарат 501.
Препарат 501 се пръска с артистичност. Всички градинари са склонни към артистичност, макар често са мите те да не го признават. Например, в ясна ранна утрин, когато Слънцето е още ниско, се пръска с пул веризирания препарат, като се описва красива дъга над всяко растение. Образува се ситна мъглата от 501, която плавно се спуска към земята. В тази мъгла често се различават цветовете на дъгата. Възможно е ако третирате с пръскачка на гърба, самите вие да се намокрите от препарата, тогава кожата на лицето и откри тите части по тялото ще се зачервят, тъй като препарата усилва многократно въздействието на слънчевата светлина.
Като извод може да се направи, че при препарат 500 работим със почвени, земни процеси, а при 501 със слънчеви, космически сили. Но съществуват и допълнителни процеси в Слънчевата система. Луната, Мер курий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн също влияят върху растенията в градината. Всеки конкретен био

динамичен препарат за наторяване на компоста, отразява въздействието на една от изброените планети.

Биодинамичен препарат 504.
Копривата е едно от най-известните полезни растения, което човек използва от незапомнени времена. Тя е била позната на древните египтяни и римляни, на антична Гърция, От коприва са получавали растителни багрила, прежди за рибарски мрежи, за въжета и за черги, тъкани за чували и дрехи. Използвали са я за за пазване на риба и на дивеч от разваляне, добавяли са брашно от коприва към пшеничено брашно за пови шаване на хранителната му стойност, приготвяли са салати, каши и др. Копривата е била консервирана за зимата и отглеждана в дворовете и в градините.
Не случайно великия разказвач Ханс Кристиян Андерсен е избрал в „Дивите лебеди” копривата като сред ство с което малката Елиза спасява своите единадесет братя. С помощта на копривата тя възвръща човеш ките образи на омагьосаните си братя. Така е и в други приказки, които е създал народът. Във вековната човешка история могат да се открият факти свързани с окултното значение на копривата.
Най-известна и разпространена у нас е обикновената коприва, Urtica dioica.
Приготвяне на препарат 504. В ранно лято се събира надземната част на копривата в периода точно преди да цъфне. Препоръчително е това да става преди 11 ч в дни ЦВЯТ или ПЛОД според биодинамичния
календар. Събраната коприва се оставя да преседи половин ден след което се приготвя препарат 504. В предварително изкопано квадратно легло се постила торф така, че да се „облицоват” дъното му и стените. Леглото се напълва с коприва, натъпкана в конопен чува, за да се отдели от торфа. Така приготвения пре парат се затваря отгоре с торфна покривка и се зарива. Престоява една пълна година.
Когато препарата е готов и го отворим, виждаме, че копривата се е трансформирала в черна колоидна ма са. Съдържанието на желязо в копривата я прави чудесен проводник за влиянията на Марс. Рудолф Щай нер високо оценява това растение. Той говори за нея като за „незаменима” и посочва, че присъствието на препарат 504 в компоста „прави почвата по-интелигентна”. Препоръчително е ако има възможност допъл нително да се подсилва компостът, като периодически се добавя към него прясно събрана коприва.
Възможно е да се приготви и тоник от коприва, който намира широко приложение не само в биодинамич ните стопанства.

Тоник от коприва.
Въздействието на тоника от коприва върху растежа на растенията е по-слабо от това на препаратите от во дорасли /виж стр. 19/, но е много полезно.
Тъмнозелените листа на копривата показват, че се образува много хлорофил в тях. Освен това растението е богато на минерали, желязо, растителни хормони и други, което го прави незаменима храна за някои жи вотни, например за малки пиленца.
Тоника от коприва е превъзходно средство за борба с листните въшки.
Схема за приготвяне тоник от коприва с общо приложение:
1 .Поставят се 4 кг прясна нарязана коприва – обрана точно преди цъфтеж или скоро след това /или 800 гр. сушена/ – на дъното на дървена бъчва.
2.Копривата се залива с 40 л престояла дъждовна вода.
3.Бъчвата се покрива с капак но така, че да се осигури достъп на свеж въздух.
4.Първите дни препарата се разбърква интензивно сутрин и вечер. Пълната ферментация на копривата ста ва за 8-10 дена. При топло време този процес значително се ускорява до 2-3 дни.
Начин на приложение; Третира се като един литър от препарата се разтваря в 10 л дъждовна вода и с та ка приготвената смес се пръска надземната част на растенията. С градинска лейка се полива около трайни те насаждения в диаметър, колкото е широка кореновата им система, а останалата площ на градината се поръсва на едри капки.
Пръскането с коприва се практикува както през лятото, в моменти когато растенията имат нужда от допъл нително подсилване, така и през късна есен за повишаване издръжливостта на трайните насаждения през зимата и подсилване на процесите в почвата, което на свой ред стимулира плодородието. Действието на препарат 501 се подсилва значително, ако го приготвим не с чиста дъждовна вода, а с тоник от коприва.
За приготвянето на тоникът се допуска употреба на сух копривен прах само в спешни случай, когато дос тавката на пресен материал е затруднена.

Биодинамичен препарат 508.
Чай от Полски хвощ /Eguiseum arvense/.

Рудолф Щайнер препоръчва употребата на чай от Полски хвощ срещу гъбични инфекции в градината /виж глава IV/.
Събират се зелените хвощове във градината през късно лято, когато съдържанието на силиций в листата е най-високо и хвощовете са станали истински твърди и стабилни. Чаят се приготвя по следния начин:
1. Около 300 гр полски хвощ се вари в продължение на един час в 5 л вода на слаб огън.
2. Сваля се от огъня и се добавят около 20л престояла дъждовна вода. Чаят може да се използва веднага ка то спрей или да се складира във варел. Ако седи по-дълго той ще ферментира, но това не пречи да се упот ребява.
Не се препоръчва да се използва чай от полски хвощ за приготвяне на препарат 500 или 501. Някои гради нари смесват тоник от коприва и чай от Полски хвощ вместо вода за приготвяне на 501, но това се допус ка само за определени зеленчуци през лятото.

Скален прах или брашно.
При преминаване от конвенционално към биодинамично градинарство, често се налага коригиране на поч вения състав с цел възстановяване на нужния баланс.
Един от начините да се постигне това е като добавим скален прах /или едро скално брашно/ от базалтови скали.
Скалният прах се изхвърля като остатъчен продукт при каменоломните. Химическият анализ показва, че е богат предимно на минерали.
Базалтовите скали имат вулканичен произход, те са се образували през „огнената” фаза на земната исто рия, това им дава способността да облагородяват студени глинести почви. Глината води своя произход от „водната” фаза. Така, че срещайки се вода и огън създават се условия за нов живот носещ силата за здраво словно израстване на растенията.
Скалният прах се прилага като в безветрен ден равномерно се разпръсква по градината при норма 1 тон на един хектар.Това е достатъчно за 3-4 години напред, след което операцията се повтаря.

Глинести /слепващи/ минерали.
Скалния прах „облагородява” глинестите формации в почвата, торта и компоста. От друга страна някои глинести брашна, например тези от бентонитите са много ценни за почвата. Бентонитите са получени съ що при вулканичната дейност, те бързо се абсорбират от организмите в почвата, така че трансформират почвената структура да задържа повече вода.
Глинестите минерали са полезни за сухи пясъчни почви и в този случай не е важно количеството, както при базалтовия прах, а редовната употреба по малко, но често.
Обикновено 0,2-0,4 тона на хектар се разпръскват равномерно в градината.

Препарат от водорасли.
От кафявите водорасли Ascophyllum nodosum, които растат по бреговете на Норвегия се приготвя велико лепен земеделски препарат. Водораслите имат високо съдържание на калций и основното предимство на препарата, който се приготвя от тях е, че извличаме калций от живата маса на листата им, а не от мъртва та материя на животинските скелети.
Препарата от водорасли може да бъде намерен под различни търговски марки :Algifert,Polymaris и Oscoma Pflanzestaerkung /Препаратите могат да се поръчат на адресът даден в края на главата/. Тези препа рати имат положително въздействие върху зелените растения и стимулират растежа. Въздействието им с съвсем различно от това на нитратите.
С употребата на препаратите от водорасли не бива да се прекалява. Третирането с тях трябва да се ограни чава до три пъти годишно. В противен случай листата и плодовете на зеленчуците се втвърдяват.
Използват се 0,8-1% разтвори в зависимост от зеленчуците, които се третират.

Препарати от пелин и вратига.
Пелинът /Artemisia absmthium и Вратигата /Chrysanthemum vulgäre/ имат известна горчивина, която отблъ сква насекомите. Препаратите приготвени от тези билки са важно средство за борба с гъбичните заболява ния по зеленчуците. Използват се под формата на прах срещу морковената муха и като спрей при плодове те.
Въздействието на двата препарата е подобно, както и приготвянето им:
1 .Залива се с една кофа вряща вода 1/2кг сух прах от Пелин или Вратига.

2. Престоява за кратко, след което се допълват още 100 л студена вода /от кладенеца, не от чешмата/.
З.В три последователни дни се пръскат заболелите растения с течността. Гъбичната зараза постепенно из чезва, ако не са допуснати други основни грешки при отглеждането на зеленчуците.

Препарати SPS и Bio-S.
Тези два препарата повишават устойчивостта на растенията срещу гъбични и вирусни заболявания. Те са били специално разработени за употреба в органичното земеделие. SPS – това е съкратеното име на препа рат в превод „Растителен екстракт на Шумахер”. Този препарат представлява чист течен концентрат от ди ви билкови екстракти. Прилага се в парници и на открито. Широко се използва при зеленчуците, които се отглеждат чрез разсад. Корените на младите растения се подрязват с около 1/4 и се потапят в разтвор на SPS, където преседяват десетина минути преди да бъдат засадени. Тази процедура значително повишава устойчивостта на разсада и спомага формирането на нови корени. SPS може да бъде намерен под търгов ските марки: Ledaxmikrob и Oscoma Wurzelstaerkung.
Прилага се в 2% разтвор.
Bio-S е препарат създаден през 1950 г от инспектор Салцман. Препарата съдържа билкови екстракти и ся ра. Bio-S се използва, като универсално лекарство против гъби чните зарази при зеленчуците. Прилага се 0,5-1% разтвор.
Важно е умерено да се третира с препарата, защото прекалената употреба може да влоши вкусовите качес тва на реколтата. Например, при повишено съдържание на сяра в ягодовия участък, може да се промени вкуса на плода.

Водно стъкло /Sodium silicate/
В миналото домакините са го използвали за съхранение на яйца за зимата. Метод, който не се практикува днес.
Водното стъкло се прилага, когато не е подходящо да се третира с препарати съдържащи сяра.
С водно стъкло се пръскат цветята и зеленчуците в градината, като трябва да се внимава концентрацията на разтвора да не надвишава 1%, за да не се предизвика свиване и увреждане на листата. Но при картофи те е безопасно да се пръска с 2% и дори с 3% разтвор.
Водно стъкло може да се купи от аптеките.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още:

Коментари (1)

 

  1. […] поникнат морковите, участъка се пръска с препарат 501 рано сутрин. Третира се още два пъти, кога то започнат […]

Коментирай

You must be logged in to post a comment.