Биодинамична земеделска практика

Filed Under: Биоземеделие on September 1, 2010

Съпоставяйки биодинамичното земеделие с два други метода на работа, добре познати в България, би могло да се придобие по-ясна представа за същността му.

Условно наречения „конвенционален”, интензивен метод включва начините на работа в бившите ТКЗС-та.

„Органичния” метод е този. който най-често се прилага в малките лични стопанства.

При конвенционалния начин на работа основната цел е получаването на високи добиви чрез интензивна употреба на различни химикали за торене и растителна защита. Най-често тези стопанства са специализи рани в конкретно производство. В свинекомплексите, големите кравеферми и т.н. животните се изхранват предимно с фуражи и както се каза „те се раждат, живеят и умират” на цимента – никога не ги извеждат на свежа паша.
Органичният метод е много удачен за личното стопанство, той позволява на селянина да получава различ ни продукти и в голяма степен да се самозадоволява. Земята се подсилва само с прегоряла оборска тор, в редки случай се поставят минимални количества азотни торове през ранна пролет, добитъкът се извежда на паша и фуражни смески се дават само през зимата. Интензивно се употребяват химикали само за расти телна защита и против вредители.

В сравнение с горните два типа земеделие, биодинамичното е най-чисто, употребата на изкуствени торове
и препарати, дори и в минимални количества, е изключена. Грижите са насочени не само към получаване на качествена продукция, но и към подобряване плодородието на почвата, повишаване нейната жизненост.

Стопаните се отнасят към своя добитък с обич и загриженост, изхранването е изцяло на натурална ос нова. Биодинамичните стопани гледат на Земята като на жив организъм, и в частност на своето стопанст во като на самостоятелен индивид. Връзката с космоса с елемент, който напълно липсва при първите два вида земеделие, докато в биодинамичното земеделие тя играе важна роля. Екологичният ефект от прилага нето на този метод се изразява в максимално запазване на естествения баланс в растителния и животински свят.

Биодинамична ферма.

Биодинамичното земеделие се базира на два основни принципа:

1 .Принципът на разнообразието, като противоположност на „специализираното” селско стопанство.

2.Принципът на децентрализацията. Основна и неразчленима единица е автономната ферма. Не съществу ва централизирано управление на отделните ферми. Всяко стопанство е една самостоятелна жива индиви дуалност, която сама търси и избира собствен път.

Ако погледнем фермата отстрани, ще видим, че тя включва разнородни на пръв поглед части: гори, паси ща, ниви с различни житни култури и зеленчуци, крави, овце, птици, пчели, отглеждат се билки за пригот вяне на торове и препарати. Цялото стопанство, заедно с хората работещи в него, представлява жив орга низъм. Няма две еднакви ферми, както няма и две еднакви живи същества. „Едно напълно здраво стопанс тво, би трябвало само да произвежда всичко, което му е необходимо. Всички торове, билки или каквото и да е внесено отвън, трябва да се възприема като лекарство за една болна ферма.” – това е идеалът, който Щайнер дава за биодинамичното стопанство. Изключително важно е човекът, който ръководи стопанство то да умее да балансира разнородните дейности. За установяване на необходимата хармония, добре е да се работи с желание и любов. Не бива да се забравя, че растенията и животните чувстват отношението на хо рата към тях и реагират по съответен начин.

Почвата.

Обикновено се смята, че почвата е просто една материална субстанция, включваща определени органични елементи. В действителност земната почва не само съдържа интензивен живот под формата на своя специ фична организация, но тя притежава и един активно действащ астрален принцип.

Всички влияния, които идват към нас от далечните простори на Космоса, действат върху почвата. Външните планети Марс, Юпитер и Сатурн влияят предимно на силициевите скали намиращи се в земята, като от своя страна силицият отразява тези влияния нагоре към почвата. Вътрешните планети Венера, Мерку рий и Луна действат върху варовиковите съставки на земята. Глината е посредникът, който носи в себе си слънчевото въздействие. Тя обединява влиянията на двете групи планети и чрез комплекса хумус-глина става възможно възприемането на тези влияния от растенията. Хумусът е „природната мисъл, интелекта” на почвата. Той е най-важното лекарство за нея.

Хармонията на звездните въздействия е необходима за да може растението да се развие по правилен на чин. Ако бъде нарушена тази хармония, растението боледува. Например, при интензивната употреба на азотни торове, не само се нарушава естествения баланс на почвата, но се променя и физиологията на расте жа. Азотът и растежните хормони форсират прекомерното нарастване за сметка на узряването на плодове те. Азотът навлиза в земята като „експлозия” за растенията, тъй като това е чисто минерална съставка, не свойствена за живата материя. Коренът губи сетивната си способност за връзка с земята. Той трябва да по лучава силите си от Марс, Юпитер и Сатурн, а при използване на минерални торове, той се обезчувст вява.

Растенията.

В растителното семе е внедрено влиянието на целия космос, откъдето се получава и специфичната форма
на зърното. Веднага щом бъде засадено, външните земни сили започват да действат върху него и постепен но семето отхвърля космическите влияния за сметка на земните,Така под въздействието на земните сили се оформят стеблото, листата, пъпките и т.н. Но листата на растението не биха били зелени ако космичес ката сила на Слънцето не живееше в тях. При цветовете влиянията на Космоса са многообразни. Напри мер, слънчогледа обединява космическата сила на Слънцето и Юпитер в цветовете си. Синият цвят на ци корията отразява влиянието на Сатурн, допълващо това на Слънцето /виж ех. I/. Най-общо може да се ка же, че в корена е заложена космическата същност на растението, а в стеблото, листата, цвета – земната ча ст. Слънчевият елемент е посредник между тях – той е активен в цялото растение. При отглеждането на различни земеделски култури много важно е те предварително да се познават и сто панинът да умее да ба лансира четирите основни елемента: светлина, топлина, въздух и земя. Различните групи растения са под преобладаващото влияние на някой от тези елементи.

Водата.

Водата която се използва в биодинамичните ферми за напояване преминава през специално построени во доскоци, при които се имитира естественото движение на водата от планинския ручей до равнината. По този начин водата се обогатява със слънчева енергия и се динамизира

Биодинамичен календар.

Биодинамичният календар е плод на многогодишни космически и земеделски наблюдения на госпожа Ма рия Тун и нейните сътрудници. Планетите от Слънчевата система оказват голямо влияние върху различни те етапи от развитието на растенията и животните. Луната обикаляйки по своята орбита преминава през всичките дванадесет зодиакални съзвездия за по малко от месец. През отделните дни тя внася различни „живителни” сили в определени части на растенията. Съобразявайки се с тези влияния можем да стимули раме покълването, израстването, плододаването и т.н. Биодинамичният календар намира широко приложе ние в пчеларството и преработката на мляко. В календара дните условно са разделени на четири големи групи в зависимост от елемента, който преобладава:

Слънцето преминава през пълния кръг на зодиака за една година. Влизайки в съзвездие Стрелец то става асцедентен и остава такова докато обиколи знаците на зодиака до края на Телец. Преминавайки пред съз вездията от Близнаци до Скорпион то е десцедентно. Всички планети от Слънчевата система следват този модел на поведение. А именно, по време на едната половина от пътя си – те са асцедентни, а през другата половина – десцедентни. Например, Сатурн изминава пътя по своята орбита за около 30 години, 15 от тях той носи характеристиките на асцедентна планета, а останалите 15 години на десцедентна.

Юпитер обикаля за 12 години, от които разграничаваме два периода по б години съответно асцедентен и десцедентни. Всички планети, които преминават пред съзвездията Стрелец, Козирог, Водолей, Риби, Овен и Телец раз глеждаме като асцедентни в календара на г-жа Мария Тун. И аналогично, когато планетите преминават пред съзвездията Близнаци. Рак, Лъв, Дева, Везни и Скорпион носят характеристиките на десцедентност. Тази закономерност важи и за най-близката до нас планета – Луната,която много силно влияе върху разви тието на растенията. Времето за въртене на Луната около Земята е 27,3 дни. Когато тя стигне до най-нис ката точка от орбитата си, пред съзвездието Стрелец, тя става асцедентна. Започва период в който растени ята живеят предимно в тяхното въздушно обкръжение. Силите и соковете на растенията се изкачват наго ре към периферните им части. Плодовете събрани в такъв период се запазват по-дълго пресни, съхраняват аромата и вкусовите си качества. Коледното дръвче отсечено в този период остава дълго време свежо и зе лено, без да опадат игличките му. За облагородяване на плодни дръвчета, трябва да се избират дати ПЛОД в този период. Времето, когато Луната е асцедентна не е подходящо да се секат дърва за огрев. Точно след 14 дни Луната влиза в съзвездие Близнаци и става десцедентна. През този нов период силите и соко вете на растенията се събират в подземните им части. Растенията се ориентират към земята. Това е благо приятен период за пресаждане на разсад, тъй като растенията бърза формират нови корени. Освен това се препоръчва разпръскване на тор по нивите, също така и обръщане на зеления тор. Това време е подходя що за сечене на дърва за горене. Прибирането на реколтата от кореноплодите – моркови, цвекло и картофи трябва да се извършва когато Луната е десцедентна. Това е благоприятен период за кастрене на дървета и живи плетове.

Дни за сеене и плевене.

Най-общо казано дните, които са благоприятни за засяване или пресаждане на даден вид растения.съвпа дат с елемента, който е доминиращ при тях. Това е дадено в таблицата по-горе. Например, най-подходящ ден за пресаждане на домати е кръстосания Лунен ритъм: от една страна да е десцедентен период и от дру га страна деня да е ПЛОД и Луната да бъде в съзвездие Лъв, При всяко движение на Земята, космическите сили проникват в нея. Те влияят положително или отрицателно върху засяването и израстването на зелен чуците. Ако поради дъждовно време или по някаква друга причина не можем да спазим точните дати за сяване, дадени в биодинамичния Календар, то след това можем да вземем допълнителни мерки да заздра вим посевите. Например, такава мярка е ако плевим по определен начин. Обикновено 9 дни след сеитбата Луната се връща в същия тригон на космически въздействия, подобен на този, в който сме засели. Този ри тъм трябва да бъде използван при плевенето за да се подсилят космическите въздействия. Сутрин почвата издиша своето дихание, а следобед вдишва. През влажните периоди, ако се плеви сутрин при дати ЦВЯТ или ПЛОД може да се изпари голяма част от влагата в почвата. При сухи периоди трябва да се плеви вечер на дати ЛИСТ или КОРЕН с цел да се повиши влажността на почвата.

Биодинамични препарати.

Най-често биодинамичните препарати представляват смеси за наторяване, приготвени от различни билки
в съприкосновение с определен животински орган. Всяка от биодинамичните смески се намира под пряко влияние на дадена планета. Биодинамичните препарати привличат етерните,съзидателни сили към себе си и след това ги предават на компоста, почвата и растенията.

За общо подсилване на почвата и насаждения та се използват основно три препарата – 500, 501 и 508.
500 – тор в рог от крава.
501 – кварц в рог от крава.
508 – полски хвощ.
Приготвят се допълнителни препарати, които се добавят по определена схема към компоста. Те се прила гат за по-ефективното му разлагане.
502 – бял равнец в пикочен мехур на елен.
503 – лайка в черва от крава.
504 – коприва.
505 – дъбова кора в череп от крава.
506 – глухарче в було от крава.
507 – сок от валериан.

РОСИЦА АЛ. ДИМИТРОВА

БИОДИНАМИЧНИ  З Е Л Е Н Ч У Ц И

Превод от английски език ВЕРА ГЮЛГЕЛИЕВА

Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – препис от книга

Вижте още:

Коментирай

You must be logged in to post a comment.